Gotovinski krediti u EUR-ima

Brzo i lako do gotovinskog kredita po nižim kamatnim stopama!

   
IZNOS: ROK POVRATA NAKNADA
1.000,00 do 40.000,00 EUR 3 do 10 godina izaberi kredit bez naknade ili uz naknadu za obradu kredita 1,00%
Bez naknade za obradu kredita:
Kamata za klijente Kamata za ne klijente
fiksna 6,50% fiksna 7,25%
promjenjiva 6,39% promjenjiva 7,09%
Uz naknadu za obradu kredita:
Kamata za klijente Kamata za ne klijente
fiksna 5,50% fiksna 6,25%
promjenjiva 5,39% promjenjiva 6,09%

izračunaj anuitet

 

Instrumenti osiguranja

Za klijente

Obvezni instrumenti osiguranja za gotovinske kredite su:

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Za ne klijente

Za kredite do 15.000,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Za kredite od 15.001,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:

– Jedan kreditno sposoban jamac-platac s vlastitim instrumentima osiguranja

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Dokumentacija

Reprezentativni primjer

Kredit uz fiksnu kamatnu stopu

Status klijenta Klijent Banke Ne klijent Banke
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 10.000,00 10.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva bez naknade bez naknade
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,72
Kamatna stopa 6,50% 7,25%
EKS 7,06% 7,50%
Interkalarna kamata 53,42 59,59
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.679,13 4.147,77
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 113,55 117,40
Ukupan iznos za otplatu* 13.885,53 14.147,77

Kredit uz promjenjivu kamatnu stopu**

Status klijenta Klijent Banke Ne klijent Banke
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 10.000,00 10.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva bez naknade bez naknade
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,72
Kamatna stopa 6,39% 7,09%
EKS 6,94% 7,33%
Interkalarna kamata 52,52 58,27
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.611,18 4.047,10
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 112,99 116,57
Ukupan iznos za otplatu* 13.817,58 14.047,10

Kredit uz fiksnu kamatnu stopu uz naknadu za obradu kredita

Status klijenta Klijent Banke Ne klijent Banke
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 10.000,00 10.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 1,00% 1,00%
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,72
Kamatna stopa 5,50% 6,25%
EKS 6,24% 6,67%
Interkalarna kamata 45,21 51,37
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.068,14 3.524,96
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 108,53 112,28
Ukupan iznos za otplatu* 13.374,54 13.624,96

Kredit uz promjenjivu kamatnu stopu** uz naknadu za obradu kredita

Status klijenta Klijent Banke Ne klijent Banke
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 10.000,00 10.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 1,00% 1,00%
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,72
Kamatna stopa 5,39% 6,09%
EKS 6,12% 6,50%
Interkalarna kamata 44,30 50,05
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.002,26 3.426,91
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 107,98 111,47
Ukupan iznos za otplatu* 13.308,66 13.526,91

 

** Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže Banke i visine 6M EURIBOR-a objavljena na dan
29.05.2023.godine iznosi 3,781%. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom 6M EURIBOR provodi se šestomjesečno,
30.06 i 31.12. svake godine.

*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

AKO TE ZANIMA VIŠE INFORMACIJA, POPUNI SLJEDEĆI OBRAZAC:

Podijeli
hrCroatian