Uvjeti korištenja

PODATCI ZA OBRADU PODATAKA ZAHTJEVA ZA KREDIT

Osobni podaci koji se prikupljaju u ovom Zahtjevu su obvezni podaci koje Banka prikuplja radi procjene kreditne sposobnosti klijenta i u svrhu izvršenja ugovora o kreditu/kreditnoj kartici/dopuštenom prekoračenju/MB plus, a to su: identifikacijski podaci (npr. ime i prezime, OIB, adresa i dr.), ekonomski podaci (npr.visina primanja, stanovanje i dr.) i ostali podaci (npr. bračno stanje, broj djece, stručna sprema i dr.). Svi podaci koje je Banka doznala o Vama na osnovi pružanja usluge, pa tako i Vaši osobni podaci, predstavljaju bankovnu tajnu i zakonom su zaštićeni kao tajni podaci.

Obrada osobnih podataka regulirana je Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr.

Osobni podaci koji se prikupljaju u ovom Zahtjevu mogu biti stavljeni na uvid ili proslijeđeni drugim fizičkim ili pravnim osobama koje Banci pružaju različite usluge kako bi se omogućilo provođenje aktivnosti Banke. Nadalje, osobni podaci mogu biti proslijeđeni Ministarstvu financija, Hrvatskoj narodnoj banci, Financijskoj agenciji ili drugom nadležnom tijelu (npr. javni bilježnici, sudovi i dr.) u svrhu dostave propisanih izvještaja, u svrhu izvršavanja ugovora temeljem ovog Zahtjeva ili u svrhu ispunjenja zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza dostave takvih podataka, te drugim primateljima u skladu s člancima 156. – 158. Zakona o kreditnim institucijama koji reguliraju bankovnu tajnu te slučajeve na koje se ne odnosi obveza Banke da čuva bankovnu tajnu.

Sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, osobni podaci koji se prikupljaju u ovom Zahtjevu čuvaju se 11 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao.

Banka zadržava pravo odbiti odobrenje usluge na koju se odnosi ovaj zahtjev ukoliko podnositelj zahtjeva i/ili sudužnik i/ili jamac-platac uskrati davanje podataka iz ovog zahtjeva.

Slanjem ovog Zahtjeva izjavljujem:

– da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla temeljem ovog Zahtjeva, a sukladno Općim uvjetima i drugim internim aktima Banke koji reguliraju pružanje usluga iz ovog Zahtjeva,

– da sam upoznat/a s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka – SLATINSKA BANKA d.d., svrhom obrade, kategorijama korisnika osobnih podataka, posljedicama uskrate davanja podataka, pravima ispitanika, odredbama Politike zaštite osobnih podataka i Izjave o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka i drugim pitanjima vezanim uz obradu osobnih podataka,

-da su podaci sadržani u ovom zahtjevu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti te da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog Zahtjeva stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje,

– da sam upoznat/a s Odlukom o općim uvjetima kreditiranja potrošača koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke te u poslovnicama Banke na zahtjev, te ih svojim potpisom potvrđujem i prihvaćam. Također, prihvaćam sve izmjene i dopune istih do kojih dođe u razdoblju do potpunog okončanja pravnog posla i svih međusobnih obveza ugovornih stranaka koje iz njega proizlaze.

 

Samo za korisnike stambenog kredita: Potpisom ovog Zahtjeva, potvrđujem da me je Slatinska banka d.d. pri zaprimanju zahtjeva za odobrenje stambenog potrošačkog kredita upozorila sukladno članku 20, stavku 7. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju da mi neće odobriti stambeni potrošački kredit ako ne može obaviti procjenu kreditne sposobnosti sudionika kreditnog odnosa zato što joj nisu pružene informacije ili dokumentacija potrebna za procjenu kreditne sposobnosti.

PODATCI ZA OBRADU PODATAKA ZAHTJEVA ZA TRANSAKCIJSKI RAČUN

Osobni podaci koji se prikupljaju u ovom Zahtjevu su obvezni podaci koje Banka prikuplja u svrhu izvršenja okvirnog ugovora o tekućem računu građana i izdavanja i korištenja Visa debitne kartice Slatinske banke d.d., te kako bi se poduzele potrebne radnje prije zaključenja ugovora temeljem ovog Zahtjeva., a to su: identifikacijski podaci (npr. ime i prezime, OIB, adresa i dr.), podaci o adresi za slanje pošte (ulica i kućni broj, poštanski broj), kontakt podaci (broj telefona, broj mobilnog telefona, e-mail adresa) i podaci o zaposlenju (poslodavac, adresa poslodavca, OIB) i ugovorni podaci (svrha otvaranja računa) i dr. Svi podaci koje je Banka doznala o Vama na osnovi pružanja usluge, pa tako i Vaši osobni podaci, predstavljaju bankovnu tajnu i zakonom su zaštićeni kao tajni podaci. Obrada osobnih podataka regulirana je Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr.

Banka zadržava pravo odbiti odobrenje usluge na koju se odnosi ovaj zahtjev ukoliko podnositelj zahtjeva uskrati davanje podataka iz ovog zahtjeva.

Slanje ovog Zahtjeva izjavljujem:

– da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla temeljem ovog Zahtjeva te kako bi se poduzele potrebne radnje prije zaključenja pravnog posla temeljem ovog Zahtjeva, a sukladno Općim uvjetima i drugim internim aktima Banke koji reguliraju pružanje usluga iz ovog Zahtjeva,

– da sam upoznat/a s identitetom voditelja obrade osobnih podataka – SLATINSKA BANKA d.d., svrhom obrade, kategorijama korisnika osobnih podataka, posljedicama uskrate davanja podataka, pravima ispitanika, odredbama Politike zaštite osobnih podataka i Izjave o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka i drugim pitanjima vezanim uz obradu osobnih podataka,

– da su podaci sadržani u ovom zahtjevu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti,

– da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka iz ovog Zahtjeva,

– da sam upoznat/a s Općim uvjetima poslovanja Slatinske banke d.d. po transakcijskim računima potrošača i Općim uvjetima izdavanja i korištenja Visa debitne kartice za potrošače koji su dostupni na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke te u poslovnicama Banke na zahtjev te ih svojim potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem i prihvaćam. Također, prihvaćam sve izmjene i dopune istih do kojih dođe u razdoblju do potpunog okončanja pravnog posla i svih međusobnih obveza ugovornih strana koje iz njega proizlaze.

UVJETI KORIŠTENJA

Svako korištenje www.slatinska-banka.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka Slatinske banke d.d.

Banka čini podatke sadržane na ovim web stranicama dostupne javnosti isključivo u informativne svrhe te ulaže svoje najbolje napore kako bi osigurala pouzdanost, korektnost, točnost i redovitost ažuriranja informacija objavljenih na ovim web stranicama.

Svi korisnici koji pristupaju na www.slatinska-banka.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Slatinska banka d.d. neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.slatinska-banka.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Slatinska banka d.d. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju.

Slatinska banka d.d. nije odgovorna niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

Slatinska banka d.d. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Sigurnost

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. Slatinska banka d.d. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.
Web stranice www.slatinska-banka.hr štite vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja. Podaci  na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi nam omogućuju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture naše lokacije, te posjećenost naših stranica.


Podijeli
hrCroatian