e-poslovanje s državnom upravom i javnim službama

Imaš samostalno knjigovodstvo – našim kriptografskim uređajem omogućujemo ti jednostavnije poslovanje s državnom upravom i javnim službama

B2G (Business to Government) je skup elektroničkih usluga državne uprave i javnih službi dostupnih putem Interneta, namijenjena poslovnim subjektima. Za korištenje B2G usluga potreban je kriptografski uređaj (USB – PKI) na koji se pohranjuje FINA certifikat.

 

Novo! S našim uređajem do e-Računa! 

Više o e-računu

Od 01.srpnja 2019.godine počinje puna primjena posebnog pravnog okvira koji u određenim okolnostima nameće upotrebu elektroničkog računa (eRačuna).  Riječ je o Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Njegova obvezujuća primjena je u odnosu na osobe koje su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).  Naručitelji u sustavu javne nabave razvrstavaju se u javne i sektorske. 

Poslovni subjekti koji posluju s naručiteljima iz sustava javne nabave, od 1.7.2019. obvezni su izdavati e-račun.

Izdavanje e-računa može se raditi samo preko ovlaštenih Internet servisa, a ako koristite Internet bankarstvo Slatinske banke, servisu za e-račune možete pristupiti koristeći USB-PKI autentifikaciju.
Da biste imali pristup navedenom servisu, trebate popuniti Pristupnicu za internetski servis e-Račun na temelju koje ćemo vam dodijeliti pravo pristupa/rada na istom.

 

Ostale usluge

Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI)

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dobit. Usluga omogućava predaju i preuzimanje godišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja.

Registar koncesija

Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području Republike Hrvatske. Usluga omogućava pristup Internetom podacima koji se odnose na sve ugovore o koncesijama na području Republike Hrvatske.

WEB BON

Najbrži i najjednostavniji način preuzimanja bonitetnih informacija je putem Internet usluge WEB BON. Usluga omogućava preuzimanje Obrasca BON-1 (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku), te popis tražitelja Vašeg Obrasca BON-1.

e-REGOS

Usluga e-REGOS omogućava jednostavan, brz i suvremen način predaje Obrasca R-Sm (Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja) u Središnji registar osiguranika (REGOS).

e-BLOKADE

Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka (ovršeniku te ovrhovoditelju ili njihovom punomoćniku), dalje u tekstu korisniku, omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Servis e-Blokade korisniku omogućuje informacije o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje.

e-POREZNA

Obuhvaća skup elektroničkih usluga Porezne uprave namijenjenih svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj. Usluga omogućava elektroničku predaju digitalno potpisanih obrzaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi. U sklopu usluge odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave.

e-MIROVINSKO

Usluga omogućava elektroničku komunikaciju između korisnika usluga i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Korisnicima je omogućena elektroničku prijavu početka poslovanja i sve prmjene tijekom poslovanja kao i prijave, promjene i prestanak osiguranja za svoje radnike/ice, i to 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, bez potrebe doaska na šalter Zavoda.

e-ZDRAVSTVENO

Usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poslovnim subjektima (obveznicima uplate doprinosa) omogućava podnošenje prijave i odjave osiguranih osoba, promjenu podataka osiguranih osoba, te prijavu radnika i članova obitelji elektroničkim putem.

Podnesena prijava na mirovinsko osiguranje, elektronskom razmjenom s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO) ujedno predstavlja i prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje čime radno aktivni osiguranici neće trebati dolaziti na šalter HZZO-a kako bi regulirali svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

e-CARINA

Usluga omogućava podnošenje jedinstvene carinske deklaracije u elektroničkom obliku između sudionika u carinskom postupku, čime je omogućeno direktno sudjelovanje svih sudionika carinskog postupka (otpremnika, uvoznika, izvoznika).


Podijeli
hrCroatian