Surađujemo s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak na sljedećim kreditnim programima, samostalno ili po modelu podjele rizika

 

NPOO- INVESTICIJE POSEBNIH SEGMENATA MSP-ova

Za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 posto; za ulaganja na posebna područja RH, uključujući i ulaganja javnog sektora u oporavak od potresa, te ulaganja u RDI projekte do 65 posto, a za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 posto.

KORISNICI KREDITA

Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta**:

 • poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene u poduzetništvu,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita.

Korisnik kredita, najkasnije prije isplate kredita, mora imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

NAMJENA

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Kredit je moguće odobriti za:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o kreditu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30.6.2026.

PODUZETNIŠTVO MLADIH, ŽENA I POČETNIKA

MLADE PODUZETNIKE

 • poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više osoba u dobnoj skupini do navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit zajedno posjeduju više od 50 % vlasništva.

ŽENE U PODUZETNIŠTVU

 • poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50 % vlasništva i kojima ujedno upravlja žena. Kod poduzeća koje nije mikro ili malo, žena ili žene zajedno mogu imati i manje od 50 % vlasništva uz uvjet da je najmanje jedna žena na nekoj od ključnih upravljačkih pozicija vezanoj uz financije i/ili operativne poslove i/ili strategiju.

PODUZETNIKE POČETNIKE

 • poduzetnici koji po prvi put osnivaju poslovni subjekt ili poslovni subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva koji posluju kraće od 3 godine u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit. Poduzetnici početnici nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30 %.

INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA

KORISNICI KREDITA

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*.

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

NAMJENA KREDITA

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*.

EU PROJEKTI

Krediti za sufinanciranje projekata koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i/ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.

 • posebne pogodnosti za pojedine vrste ulaganja i javni sektor

KORISNICI KREDITA

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge, ustanove i udruge;

Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske;

koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i/ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.

NAMJENA KREDITA

svi prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi projekta (uključujući troškove koje korisnik kredita nije uključio u prijavu na natječaj, a sastavni su dio projekta)

 

INVESTICIJE JAVNOG SEKTORA

KORISNICI KREDITA

Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti javnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*.

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata javnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

NAMJENA KREDITA

 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnje društvene i poslovne infrastrukture
 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita

 

OBRTNA SREDSTVA

KORISNICI KREDITA

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.
 • Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije.

NAMJENA KREDITA

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama.

 

  Za detaljnije informacije posjeti http://hbor.hr ili popuni sljedeći obrazac, a naši stručnjaci kontaktirat će te u kratkom roku:
Zainteresiran sam

Telefonski broj je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje
Poruka je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu

Podijeli
hrCroatian