Obavijesti

OBAVIJEST o izmjeni Odluke o tarifi naknada u poslovanju Banke s pravnim osobama

Obavještavamo Vas kako sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima  kojom se utvrđuju pravila o prekograničnim plaćanjima i transparentnosti naknada za preračunavanje valuta unutar Europske Unije, naknade koje pružatelj platnih usluga zaračunava korisniku platnih usluga za prekogranična plaćanja u eurima jednake su naknadama koje taj pružatelj platnih usluga zaračunava za odgovarajuća nacionalna plaćanja jednake vrijednosti u nacionalnoj valuti države članice u kojoj se nalazi pružatelj platnih usluga čije usluge koristi korisnik platnih usluga.

Slijedom navedenog, Slatinska banka  je donijela novu Odluku o tarifi naknada u poslovanju Banke s pravnim osobama dana 15.10.2019. godine s primjenom od 15.12.2019. godine, a izmjene se odnose na sljedeće stavke:

 

  1. PLATNI PROMET I KREDITNO-GARANTNI POSLOVI S INOZEMSTVOM

Tarifni stavci od 1.2.1. do 1.2.1.3. koji se odnose na SEPA plaćanje i ostale kreditne transfere – nacionalna i prekogranična  plaćanja u nazivu se proširuju na način da je dodano da se predmetni stavci odnose na naloge podnesene na papirnom mediju uz izmjenu iznosa naknade i to kako slijedi:

1.2.1.1. – do iznosa 25.000,00 EUR              4,50 kn po nalogu (do sada 0,25% na iznos transakcije,min 74,00 kn)

1.2.1.2. – od 25.000,01 – 100.000,00 EUR  4,50 kn po nalogu (do sada 0,20%)

1.2.1.3. – više od 100.000,00 EUR               4,50 kn po nalogu (do sada 0,18%)

 

Kod tarifnih stavka od 1.2.2.1. do 1.2.2.3 koji se odnose na SEPA naplate i ostali kreditni transferi – nacionalna i prekogranična plaćanja mijenjaju se iznosi naknada i to kako slijedi:        

1.2.2.1. – do iznosa 25.000,00 EUR             0,60 kn po nalogu (do sada 0,25% na iznos transakcije, min. 37,00 kn)

1.2.2.2. – od 25.000,01 – 100.000,00 EUR 0,60 kn po nalogu (do sada 0,20%)

1.2.2.3. – više od 100.000,00 EUR                0,60 kn po nalogu(do sada 0,15%)

 

Uvode se novi tarifni stavci:

1.2.3. SEPA plaćanje i ostali kreditni transferi – nacionalna i prekogranična plaćanja-nalog podnesen na elektronskom mediju-Internet bankarstvo                                   

1.2.3.1.            Nalog                                                                                                      1,80 kn

1.2.4. SEPA plaćanje i ostali kreditni transferi – nacionalna i prekogranična plaćanja-nalog podnesen preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja (PISP-a)

1.2.4.1.      Nalog                                                                                                            1,80 kn

 

Uvodi se naknada za tarifni stavak 19. Kupoprodaja deviza – Internet i mobilno bankarstvo – limit 150.000,00 EUR dnevno u iznosu od 1,80 kn po transakciji (do sada bez naknade).

 

  1. PLATNI PROMET U ZEMLJI

 

Povećavaju se naknade za sljedeće tarifne stavke:

1.1.              Otvaranje računa                                                                             35,00 kn (do sada 30,00 kn)

1.2.              Održavanje računa (mjesečno)                                                     25,00 kn (do sada 20,00 kn)

1.5.              Brisanje i promjena potpisnika (novi obrazac)                           35,00 kn (do sada 30,00 kn)

1.6.              Promjena u registru računa (djelatnost, status i slično)           35,00 kn (do sada 30,00 kn)

2.1.a)    Gotovinske uplate u banci                             0,25% na iznos + 4,00 kn po nalogu (do sada 0,19%+3,50 kn)

2.2.a)    Gotovinske isplate u banci                             0,25% na iznos + 4,00 kn po nalogu (do sada 0,20%+3,50 kn)

2.3.1.    Uplate u dnevno- noćni trezor Banke          0,20% na iznos + 3,50 kn po nalogu (do sada 0,15%+3,00 kn)

3.1.1.1.a)   Interni nalozi za prijenos podneseni na papirnom mediju prije datuma valute u banci          

                    Nalog                                        4,00 kn (do sada 2,90 kn)

3.1.1.1.b)   Interni nalozi za prijenos podneseni na papirnom mediju prije datuma valute u FINA-i         

                    Nalog                                        4,00 kn (do sada 3,90 kn)

3.1.1.2.a)   Interni nalozi za prijenos podneseni na papirnom mediju  na datum valute u banci

                     Nalog                                        4,00 kn (do sada 3,20 kn)
3.1.2.1.a)   Interni nalozi za prijenos podneseni na magnetnom mediju prije datuma valute u banci

                     Nalog                                        4,00 kn (do sada 2,30 kn)                                         

3.1.2.1.b)   Interni nalozi za prijenos podneseni na magnetnom mediju prije datuma valute u FINA-i

                     Nalog                                        4,00 kn (do sada 3,00 kn)

3.1.2.2.a)   Interni nalozi za prijenos podneseni na magnetnom mediju na datum valute u banci

                     Nalog                                        4,00 kn (do sada 2,55 kn)

3.1.2.2.b)   Interni nalozi za prijenos podneseni na magnetnom mediju na datum valute u FINA-i

                     Nalog                                        4,00 kn (do sada 3,30 kn)

3.1.3.1.a)  Interni nalozi za prijenos podneseni na elektronskom mediju-Internet bankarstvo prije datuma

valute u banci                                     Nalog   1,80 kn (do sada 0,90 kn)
3.1.3.2.a) Interni nalozi za prijenos podneseni na elektronskom mediju-Internet bankarstvo na datum valute         u banci                                                 Nalog   1,80 kn (do sad 0,90kn)                    

3.1.4.1.a)   Interni nalozi podneseni na elektronskom mediju-Mobilno bankarstvo prije datuma valute u banci

                                                               Nalog  1,80 kn (do sada 0,90 kn)

 

3.1.4.2.a)   Interni nalozi podneseni na elektronskom mediju-Mobilno bankarstvo na datum valute u banci                                                                                                                    

                                                             Nalog  1,80 kn (do sada 0,90 kn)

3.2.1.1.b) Eksterni nalozi podneseni na papirnom mediju u FINA-i prije datuma valute

                    Nalog                                      4,50 kn (do sada 4,00 kn)             

3.2.2.1.b) Eksterni nalozi podneseni na magnetnom mediju u FINA-i prije datuma valute             

                    Nalog                                      4,00 kn (do sada 3,00kn)

3.2.2.2.b) Eksterni nalozi podneseni na magnetnom mediju u FINA-i na datum valute    

                    Nalog                                      4,00 kn (do sada 3,30 kn)

3.4.2.          Trajni nalog- interni                                                                           Nalog                 2,20 kn (do sada 1,90 kn)

3.4.2.1.       Trajni nalog- interni za kredite, garancije, akreditive                Nalog                 2,20 kn (do sada 1,90 kn)

3.9.3.          Evidencija priljeva na račun iz drugih sustava (NKS, HSVP, ostalo) Nalog       0,60 kn (do sada 0,50 kn)

3.7.1.          Provođenje zahtjeva za povlačenje naloga – nalozi zadani na šalteru Banke, Internet bankarstvu, Mobilnom bankarstvu i putem magnetnog medija                 Nalog                8,50 kn (do sada 7,00 kn)

3.7.2.          Provođenje zahtjeva za povlačenje naloga automatskom komunikacijom s bazom u FINA-i         

                    Nalog                                   4,50 kn (do sada 3,90 kn)

3.7.3.          Povlačenje naloga obrađenog u FINA-i putem slanja dokumenta telefaksom u Banku         

                    Nalog                                  8,50 kn (do sada 7,00 kn)

4.1.1.a)Obavijest o promjeni na računu (izvadak) na papirno mediju u banci

               Stranica               5,00 kn (do sada 4,00 kn)

4.1.1.b)Obavijest o promjeni na računu (izvadak) na papirno mediju u FINA-i

               Stranica               5,00 kn (do sada 4,00 kn)

4.1.2.2.       Slanje izvatka e-mailom u pdf formatu            Komad 2,50 kn (do sada 2,00 kn)

5.6.2.         Mobilno bankarstvo-Održavanje    35,00 kn mjesečno po korisniku pravnoj osobi (do sada 30,00 kn)

5.7.2.1.      Intenet bankarstvo- Održavanje    35,00 kn mjesečno po korisniku pravnoj osobi  (do sada 30,00 kn)

5.7.2.2.      Internet bankarstvo-Promjena podataka o Korisniku

                   Komad, jednokratno       25,00 kn (do sada 20,00 kn)

5.7.2.3.      Internet bankarstvo-Promjena ovlaštenja korisnika

                   Komad, jednokratno       25,00 kn (do sada 20,00kn)

5.7.3.4.     Izdavanje novog PIN-a za USB uređaj/Token za pravne osobe (zaboravljen, izgubljen) 

                  Komad                                25,00 kn (do sada 20,00 kn)

5.8.1.        Naknada za SMS uslugu    mjesečno po računu i GSM broju                        18,00 kn (do sada 15,00 kn)

5.12.1.3.   Kartično poslovanje – MasterCard Business charge kartica Članarina za osnovnog korisnika                  

                  Komad     15,00 kn mjesečno (do sada 12,50 kn)

5.12.1.4.   Kartično poslovanje – MasterCard Business charge kartica Članarina za dodatnog korisnika-dodatna  

                   kartica  Komad            15,00 kn mjesečno (do sada 12,50 kn)

 

Mijenjaju se sljedeći tarifni stavci koji se odnose na eksterne naloga i usklađuju s pandanima u valuti EUR i to kako slijedi:

3.2.1.1.a)   podneseni na papirnom mediju prije datuma valute u banci   Nalog  4,50 kn (do sada 3,55 kn)                                                                                                           

3.2.1.2.a)   podneseni na papirnom mediju na datum valute u banci         Nalog  4,50 kn (do sada 4,50 kn)

3.2.2.1.a)  podneseni na magnetnom mediju prije datuma valute             u banci

                   Nalog              4,00 kn (do sada 2,30 kn)

3.2.2.2.a)  podneseni na magnetnom mediju na datum valute u banci    Nalog    4,00 kn (do sada 2,55 kn)

3.2.3.1.a) podneseni na elektronskom mediju-Internet bankarstvo prije datuma valute u banci

                  Nalog              1,80 kn (do sada 1,50 kn)
3.2.3.2.a) podneseni na elektronskom mediju-Internet bankarstvo na datum valute u banci

                  Nalog              1,80 kn (do sada 1,50 kn)                                                                       

3.2.4.1.   podneseni na elektronskom mediju-Mobilno bankarstvo prije datuma valute

                  Nalog              1,80 kn (do sada 1,50 kn)

3.2.4.2.    podneseni na elektronskom mediju-Mobilno bankarstvo na datum valute     

                  Nalog              1,80 kn (do sada 1,50 kn)

5.11.10.2.  Isplata na bankomatima drugih banaka unutar mreže MBU

                    Isplata i iznos      8,00 kn + 0,25% iznos transakcije (do sada 7,50 kn + 0,25%)

5.11.10.3.  Isplata na bankomatima drugih banaka izvan mreže MBU u Hrvatskoj

                    Isplata i iznos      8,00 kn + 0,25% iznos transakcije (do sada 2% od iznosa transakcije, min.10,00 kn)

5.11.10.4.  Isplata na bankomatima drugih banaka u Europi

                    Isplata i iznos      8,00 kn + 0,25% iznos transakcije (do sada 3% od iznosa transakcije, min.20,00 kn)

5.11.11.2.  Isplata na POS uređaju drugih banaka unutar mreže MBU          

                    Isplata i iznos   1,25% od iznosa transakcije , min.12,00 kn (do sada 1% od iznosa transakcije, min. 10,00 kn)

5.11.11.3.  Isplata na POS uređaju drugih banaka izvan mreže MBU u Hrvatskoj

                    Isplata i iznos    1,25% od iznosa transakcije , min.12,00 kn (do sada 2% od iznosa transakcije, min. 10,00 kn)

5.11.11.4.  Isplata na POS uređaju drugih banaka u Europi

                    Isplata i iznos     1,25% od iznosa transakcije , min.12,00 kn (do sada 2% od iznosa transakcije, min. 2,00 kn)                                                                                          

5.12.2.1. Kartično poslovanje – MasterCard Business charge kartica -Gotovinske isplate na bankomatu Slatinske banke d.d.       Komad        2,5% min. 25,00 kn (do sada 2,5%, min.20,00 kn)

5.12.2.2. na bankomatima drugih banaka unutar mreže MBU u zemlji

                Komad                                  2,5% min. 25,00 kn (do sada 3,00%, min 20,00 kn)

5.12.2.3. na bankomatima drugih banaka izvan mreže MBU u zemlji            

                Komad                                    2,5% min. 25,00 kn(do sada 3,00%, min 30,00 kn)

5.12.2.4. na drugim bankomatima u Europi      Komad     2,5% min. 25,00 kn (do sada 3,00%, min. 40,00 kn)

5.12.2.6. na isplatnim mjestima (EFT POS) druge banke u zemlji 

                Komad                                    2,5% min. 25,00kn (do sada 3,00%, min. 20,00 kn)

5.12.2.7. na isplatnim mjestima (EFT POS) u inozemstvu

                 Komad                                  2,5% min. 25,00 kn (do sada 4,00%, min. 40,00 kn)

                             

Uvode se novi tarifni stavci:

3.1.5.          Interni nalozi podneseni  preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja (PISP-a)               

3.1.5.1.       prije datuma valute                                                                           Nalog                 1,80 kn

3.1.5.2.       na datum valute                                                                                 Nalog                 1,80 kn

3.2.5.          Eksterni nalozi podneseni preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja (PISP-a)                                  

3.2.5.1.       prije datuma valute                                                                           Nalog                 1,80 kn

3.2.5.2.       na datum valute                                                                                 Nalog                 1,80 kn

 

Odluku o naknadama s podacima o važećim naknadama za pojedine vrste proizvoda možete vidjeti ovdje, a dostupna je i u poslovnoj mreži Banke/poslovnicama.


Share