Zapošljavanje i oglasi
Datum promjene: 01.02.2019.


SLATINSKA BANKA d.d.
OIB:42252496579
V. Nazora 2
33520 SLATINA

Na temelju Odluke Uprave Slatinske banke d.d. Slatina od 16.11.2015. godine, Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, objavljuje


O G L A Sza prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina koje se nalaze u Ogulinu, Bernardina Frankopana br 5. k.o.Ogulin, zk.ul.7395 (etažno vlasništvo), kč.br. 131 stambeno-poslovna zgrada i dvorište sa 332 čhv, a koja se sastoji od:
1. ETAŽA: 268/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisanih u A1 uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 1, prostora ugostiteljske namjene u prizemlju i katu ukupne površine 348,70 m2, s time da etažnoj jedinici pripada otvorena terasa ispred ulaza u površini od 52,40 m2,
5. ETAŽA: 61/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisanih u A1uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 5, poslovnog prostora na katu ukupne površine 79,90 m2,
6. ETAŽA: 133/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisane u A1 uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 6, poslovnog prostora na katu ukupne površine 173,95m2 i
7. ETAŽA: 49/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisane u A1 uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 7, dvosobnog stana u potkrovlju ukupne površine 63,70 m2 kojemu pripada i parkiralište br.1 u dvorištu zgrade.

Nekretnine se prodaju kao cjelina ili zasebno svaka etažna jedinica uz slijedeće uvjete:

 1. Početni iznos kupovnine za sve nekretnine kao cjelina je =5.700.000,00 kuna (u cijenu je uključen PDV koji se odnosi na 6. i 7. etažu, a kupac snosi porez na promet nekretnina na 1. i 5. etažu).
 2. U slučaju prodaje po etažama, prodajna cijena po pojedinoj etaži iznosi:
  za 1. etažu 3.630.000,00 kuna (kupac snosi porez na promet nekretnina);
  za 5. etažu 625.000,00 kuna (kupac snosi porez na promet nekretnina);
  za 6. etažu 1.275.000,00 kuna sa uključenim PDV-om;
  za 7. etažu 425.000,00 kuna sa uključenim PDV-om.
 3. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje prigovore bilo kakve vrste na stanje i kvalitetu objekta.
 4. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
 5. Nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari.
 6. Prioritet imaju ponude za kupovinu nekretnina kao cjeline.
Opći uvjeti

Natjecati se mogu registrirane pravne osobe, obrti i fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske).

Ponuda, uz ponuđenu cijenu i opis nekretnine koja se kupuje (kao cjelina ili pojedina etažna jedinica) mora sadržavati:

Slatinska banka d.d. Slatina zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave ovog Oglasa na adresu Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, 33520 Slatina, s naznakom "Ne otvaraj – za prodaju poslovnog prostora".

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, bit će donesena u daljnjem roku od 15 dana.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja na transakcijski račun Banke
HR23 2412 0091 0399 9092 8.

Kontakt telefon 098/435-159, 098/435-192, 099/438-0934.

  SLATINSKA BANKA d.d. S L A T I N A

 

Nekretnine

Banka oglašava prodaju nekretnina:

 1. u vlasništvu Banke i
 2. u fiducijarnom vlasništvu Banke koje će se prodavati putem javnobilježničke odnosno sudske javne dražbe.

Za detaljnije informacije i dogovore oko razgledavanja nekretnina, kao i uvjete plaćanja nazovite 033/637-022 ili 098/435-159

Nekretnine u vlasništvu banke

Nekretnine koje nisu u posjedu banke