Osiguranje depozita

Depoziti položeni u Slatinskoj banci d.d. Slatina osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

Iznos osiguranja po osobi – deponentu - do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

U SUSTAV OSIGURANJA UKLJUČENI SU DEPOZITI:

Sustav osiguranja uključuje depozite domaćih i stranih deponenata.

VRSTE OSIGURANIH DEPOZITA:

Pravo na obeštećenje stječe se nastupom osiguranog slučaja.

Isplata obeštećenja je u domaćoj valuti.


Informativni predložak za deponente (pdf 132 KB)

Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete dobiti u svim financijskim centrima, poslovnicama ili ispostavama Slatinske banke d.d. ili na internetskoj stranici: www.dab.hr


Ovaj letak je informativne naravi. Sustav osiguranja depozita cjelovito je reguliran Zakonom o osiguranju depozita – Narodne novine broj 82 od 24.07.2015. godine.