Multivalutni transakcijski račun
Datum promjene: 21.02.2017.

Multivalutni transakcijski račun otvoren u Slatinskoj banci d.d. omogućuje kvalitetno i brzo obavljanje platnih transakcija u zemlji i inozemstvu.

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa:

Uz Multivalutni transakcijski račun Slatinska banka d.d. nudi mogućnost ugovaranja sljedećih usluga:

Banka realizacijom programa razvoja platnog prometa u zemlji svojim klijentima nudi cjelovitu financijsku uslugu. Slatinska banka d.d. osposobljena je kadrovski i tehnički za vođenje računa fizičkih i pravnih osoba, te je konkurentna u cijeni usluga obavljanja platnog prometa u zemlji.

Račun Slatinske banke d.d. za bezgotovinski platni promet od 05.02.2001. godine glasi: 2412009-1039990928, IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8.

 

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima poslovnih subjekata v6.00 (pdf 346 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 01.07.2014. godine, a primjenjuju se od 01.09.2014. godine.
Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima poslovnih subjekata v7.00 (pdf 349 KB)
Novi Opći uvjeti objavljeni su 19.12.2014. godine, a primjenjuju se od 19.02.2015. godine.
Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima poslovnih subjekata v8.00 (pdf 354 KB)
Novi Opći uvjeti objavljeni su 21.02.2017. godine, a primjenjuju se od 24.04.2017. godine.
Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije v4.00 (pdf 229 KB)
Novi Opći uvjeti objavljeni su 01.07.2014. godine, a u primjeni su od 01.09.2014. godine.
Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije v5.00 (pdf 232 KB)
Novi Opći uvjeti objavljeni su 21.02.2017. godine, a u primjeni su od 24.04.2017. godine.
Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji (pdf 58 KB)

Osnovne karakteristike ove vrste usluga je kvaliteta, cijena, brzina i konkurentnost ponude.

Od samog početka djelovanja Banka ima veliko devizno ovlaštenje. Banka je uključena u SWIFT mrežu od 1994. godine.
Platni promet s inozemstvom na razini je koja klijente čini izuzetno zadovoljnima, uz primjenu svih pozitivnih zakonskih propisa.

Prihvaćajući sadašnjicu koja je izuzetno ubrzana te poštujući vrijeme i novac svojih klijenata Banka je razradila tehnologiju platnog prometa s inozemstvom s ciljem odvijanja brzog i efikasnog platnog prometa.

Banka platni promet s inozemstvom obavlja putem računa otvorenih kod kontokorenata širom Europe. Uz račune otvorene kod kontokorenata, Banka ima također uspostavljene korespodentne odnose sa 150 banaka, širom svijeta.

Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke (pdf 63 KB)

Karakteristika usluge platnog prometa u zemlji, kao i s inozemstvom je mogućnost obavljanja platnog prometa u svim poslovnicama i ispostavama Banke, kao i putem usluge Internet bankarstva te putem FINA-e za platni promet u zemlji.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.