Kartično poslovanje poslovni subjekti

MBCARD/Maestro - kartica (BusinessCard)

OPĆI PODACI

MasterCard

MBCARD/Maestro - BusinessCard međunarodna je debitna chip kartica, koja se može koristiti za:

 • plaćanje raznovrsne robe i usluga na prodajnim mjestima s oznakom Maestro, bez naknade, te
 • podizanje gotovine u zemlji i inozemstvu do raspoloživog iznosa na transakcijskom računu.

Kartica je namijenjena svim poslovnim subjektima korisnicima transakcijskih računa otvorenih u Slatinskoj banci d.d.

Pri podizanju gotovine na bankomatu:

 • Odabere se ili unosi se željeni iznos gotovine u valuti zemlje u kojoj se nalazi vlasnik kartice
 • Potrebno se identificirati sa PIN-om
 • Poslovni račun će odmah biti terećen za podignuti iznos

Na prodajnim mjestima s oznakom Maestro:

 • Kao sredstva plaćanja koristi se kartica
 • Prodavatelj će karticu provući kroz EFT POS terminal
 • Iznos plaćene robe teretit će poslovni račun
 • Unosom PIN-a (tajnog broja) izvršit će se identifikacija na prodajnom mjestu
 • Jedan primjerak računa prodavatelj će uručiti kupcu (vlasniku  kartice)

LIMITI PO KARTICI

Radi zaštite svojih korisnika kartice od brzog pražnjenja računa u slučaju gubitka kartice i PIN-a, Slatinska banka d.d. uvela je za karticu skupinu limita po pojedinoj transakciji, 24 satne limite i ograničenja na broj uspješnih dnevnih isplata na bankomatu i transakcija na POS-u.

 • Maksimalna transakcija prodaje (POS) 10.000,00 kuna
 • Maksimalna isplata gotovine (ATM) 5.000,00 kuna
 • Broj uspješnih dnevnih transakcija na ATM 6
 • Broj uspješnih dnevnih transakcija na POS-u 12

O KORIŠTENJU KARTICE

 • Kartica glasi na ime poslovnog subjekta i izdaje se za na ime krajnjeg korisnika kojeg je ovlaštena osoba za zastupanje ovlastila za raspolaganje sredstvima na računu , neprenosiva je i izdaje se na rok prema Odluci Banke, minimalno na 3 godine. Nakon isteka toga roka valjanost se produžuje sukladno Odluci Banke.
 • Kartica je vlasništvo Banke i na njezin zahtjev korisnik kartice obvezan ju je odmah prerezanu vratiti.
 • Kartica čija je valjanost istekla ili je zbog bilo kojeg razloga poništena, ne smije se koristiti.
 • PIN je četveroznamenkasti tajni broj koji dolazi uz karticu. PIN je poznat samo korisniku kartice, ne zna ga nitko drugi uključujući i uposlenike Banke. Prilikom gubitka ili zaboravljanja PIN-a potrebno je naručiti novi.
 • Korisnik kartice dužan je čuvati tajnost svojega PIN-a i ne smije ga priopćiti ili zapisati na samoj kartici.
 • Korisnik kartice se za sva reklamacije vezane za kartično poslovanje obraća na telefon 033/637-026 ili u najbližu poslovnicu Banke u toku radnog vremena, a za gubitak ili krađu kartice koja nastane izvan radnog vremena potrebno se radi blokade obratiti u nadzor EGCP mreže, tel. 01 3078 699.
 • Krajnji rok za podnošenje reklamacija je 30 dana od dana nastanka transakcije pismenom prijavom poslovnog subjekta
 • Banka ne preuzima odgovornost za kvalitetu robe i usluge kupljenih karticom
 • Reklamacije roba i usluga korisnik kartice rješava na prodajnom mjestu.

KORISNI SAVJETI

 • Zapišite brojeve Vaših kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak i čuvajte iz odvojeno od samih kartica
 • PIN zapamtite. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici
 • Savjetujemo Vam da gotovinu i karticu ne držite zajedno, na istom mjestu.
 • Karticu nikada ne ostavljajte bez nadzora, pogotovo na javnom mjestu.
 • Čim dobijete novu karticu, odmah se potpišite na predviđeno mjesto na poleđinu kartice.
 • Staru karticu, kojoj je istekao rok valjanosti, uvijek prerežite po magnetskoj traci i zatim je fizički uništite
 • Pri kupnji, na prodajnom mjestu, provjerite je li učinjeni trošak identičan upisanom iznosu koji će teretiti Vašu karticu
 • U slučaju otuđenja ili nestanka kartice, za objavu gubitka odmah nazovite Banku na broj 033/637-026 ili EGCP na broj 062-600-699. Telefonsku prijavu korisnik kartice obavezno potvrđuje pismeno isti ili najkasnije slijedeći dan od telefonske prijave osobno u poslovnici Banke
 • U slučaju oštećenja kartice korisnik je dužan obratiti se u poslovnicu Banke, te dati zahtjev za izradu nove kartice.
 • U slučaju da korisnik Maestro kartice ime reklamaciju na korištenje kartice, može se obratiti u poslovnicu Banke te pismenim putem potvrditi reklamaciju
 • Ukoliko korisnik nakon prijave nestanka pronađe karticu, ne smije ju koristiti, već je o tome dužan obavijestiti Banku, te ju prerezanu odmah vratiti.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

MasterCard Bussines CHARGE kartica

UKRATKO O KARTICI:

MasterCardIzdavanje kartice

Kartica se može izdati svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi s registriranom djelatnošću, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja zadovoljava uvjete Banke za izdavanje kartice i pruži dokaze da može sigurno i na vrijeme podmirivati sve troškove i obveze nastale korištenjem kartice (značajna poslovna suradnja s klijentom odnosno učešće u depozitnom potencijalu Banke).

Podnositelj zahtjeva mora u Banci imati otvoren poslovni račun, koji nema evidentiranih neizvršenih osnova.

Podnositelj zahtjeva dužan je Banci uz Zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  Dokumentacija za trgovačka društva:
 • Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD
 • Prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu
 • Godišnje financijsko izvješće (GFI) za proteklu godinu s ovjerom FINA-e,
 • Posljednji ovjereni periodični (kvartalni) statistički izvještaj s ovjerom FINA-e
 • BON-2 (ne stariji od 15 dana za poslovne račune otvorene kod drugih banaka)
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana)
  Dokumentacija za obrte, slobodna zanimanja i obiteljska gospodarstva:
 • kopija obrtnice ili kopija odgovarajućeg akta nadležnog tijela o osnivanju
 • Prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu
 • kopija osobne iskaznice vlasnika obrta, slobodnog zanimanja ili obiteljskog gospodarstva
 • prijava poreza na dohodak i rješenje Porezne uprave za posljednje dvije godine sa svim dodacima
 • BON-2 (ne stariji od 15 dana za poslovne račune otvorene kod drugih banaka)
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana)

Rok valjanosti i obnavljanje Kartice

Kartica glasi na ime, neprenosiva je i izdaje se s rokom valjanosti do maksimalno 3 (tri) godine. Rok valjanosti može se automatski obnoviti na daljnji rok do 3 (tri) godine, ako Korisnik kartice redovito ispunjava svoje obveze i pisanim putem ne otkaže Karticu najkasnije mjesec dana prije isteka roka valjanosti Kartice.

Limit potrošnje

Banka odobrava Korisniku kartice ukupan limit potrošnje. Limit potrošnje Banka određuje prema procijenjenoj kreditnoj sposobnosti Korisnika kartice. Visina limita potrošnje se određuje u iznosu 1/3 prosječnog prometa obavljenog preko poslovnog računa u zadnja tri mjeseca, uz zadovoljavajuću kreditnu sposobnost. Maskimalni iznos limita potrošnje iznosi do =50.000,00 kn.

Korištenje kartica

Kartica se može koristiti kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja na prodajnim mjestima pri kupnji roba i usluga i za podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu, najviše do visine limita potrošnje kartice, odnosno, do visine ukupno ugovorenog iznosa limita potrošnje Korisnika kartice.

Izvješćivanje i uvjeti plaćanja

Banka će sa zadnjim danom u mjesecu formirati Obavijest o učinjenim troškovima i dostaviti ju Korisniku kartice, za sve troškove učinjene karticama krajnjih korisnika u Hrvatskoj i inozemstvu.

Upisnina i članarina

Za korištenje kartica, Banka naplaćuje Korisniku kartice:

 • upisninu (za osnovnog i sve dodatne Korisnike kartica, jednokratno unaprijed),
 • naknadu za izdavanje kartice (za osnovnog i sve dodatne Korisnike kartica, jednokratno unaprijed),
 • članarinu (za osnovnog i sve dodatne Korisnike kartica, mjesečno),

Iznos upisnine, članarine i ostalih naknada uređen je Odlukom o Tarifi naknada u poslovanju Banke s pravnim osobama, važećoj na dan obračuna naknade.

Za ponovno izdavanje kartice zbog promjene matičnih podataka (imena i/ili prezimena, potpisa), oštećenja, nestanka (gubitak ili krađa kartice), te ponovne izrade PIN-a, a na zahtjev Korisnika kartice, Banka naplaćuje naknadu.

Za isplatu gotovine na bankomatima i isplatim mjestima Banka naplaćuje naknadu.

Banka je ovlaštena za vrijeme trajanja pravnog posla, mijenjati iznose naknada u skladu s Odlukom o Tarifi naknada u poslovanju Banke s pravnim osobama.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.