Dokumenti građani
Datum promjene:07.02.2018.
Informativni predložak za deponente (pdf 132 KB)
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 30.01.2018. (pdf 878 KB)
Objavljeno 30.01.2018, a primjenjuje se od 15.02.2018.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 27.12.2017 (pdf 938 KB)
Objavljeno 27.12.2017, a primjenjuje se od 01.01.2018.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 20.12.2017 (pdf 1.63 MB)
Objavljeno 19.12.2017, a primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 05.12.2017 (pdf 933 KB)
Objavljeno 05.12.2017, a primjenjuje se od 15.12.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 28.11.2017 (pdf 948 KB)
Objavljeno 28.11.2017, a primjenjuje se od 15.12.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 17.10.2017 (pdf 923 KB)
Objavljeno 17.10.2017, a primjenjuje se od 17.10.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 26.06.2017 (pdf 689 KB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 28.02.2017 (pdf 1.04 MB)
Objavljeno 28.02.2017, a primjenjuje se od 15..03.2017.
Odluka o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima 27.12.2016 (pdf 1.24 MB)
Objavljeno 27.12.2016, a primjenjuje se od 01.01.2017.
Opći uvjeti promjene kamatnih stopa Slatinske banke d.d. u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim
osobama – potrošačima (pdf 164 KB)
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 30.01.2018. (pdf 1.43MB)
Objavljeno 30.01.2018. i primjenjuje se od 15.02.2018.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 27.12.2017. (pdf 1.87 MB)
Objavljeno 27.12.2017. i primjenjuje se od 01.01.2018.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 20.12.2017. (pdf 2.90 MB)
Objavljeno 19.12.2017. i primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 05.12.2017. (pdf 3.28 MB)
Objavljeno 05.12.2017. i primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 26.06.2017. (pdf 2.08 MB)
Objavljeno 26.06.2017. i primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 28.02.2017. (pdf 2.14 MB)
Objavljeno 28.02.2017. i primjenjuje se od 15.03.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 30.01.2017. (pdf 1.43 MB)
Objavljeno 30.01.2017. i primjenjuje se od 15.02.2017.
Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana - 27.12.2016. (pdf 1.92 MB)
Objavljeno 27.12.2016. i primjenjuje se od 01.01.2017
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 30.01.2018. (pdf 1.64 MB)
Objavljeno 30.01.2018., a primjenjuje se od 15.02.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 27.12.2017. (pdf 1.49 MB)
Objavljeno 27.12.2017, a primjenjuje se od 01.01.2018.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 20.12.2017. (pdf 2.28 MB)
Objavljeno 19.12.2017, a primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 05.12.2017. (pdf 3.08 MB)
Objavljeno 05.12.2017, a primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 19.09.2017 (pdf 3.32 MB)
Objavljeno 19.09.2017, a primjena od 01.11.2017. godine, osim tarifnih stavaka 2.1.2. i 2.1.3. koji stupaju na snagu 01.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 29.08.2017 (pdf 1.90 MB)
Objavljeno 29.08.2017, a primjena od 01.11.2017. godine, osim tarifnog stavka 3.6.2. koji stupa na snagu 18.09.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 24.07.2017. (pdf 1.17 MB)
Objavljeno 24.07.2017, a primjenjuje se od 14.08.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.06.2017 - v2. (pdf 1.36 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.06.2017. (pdf 1.25 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 15.05.2017. (pdf 1.43 MB)
Objavljeno 15.05.2017, a primjenjuje se od 20.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 28.02.2017. (pdf 1.80 MB)
Objavljeno 28.02.2017, a primjenjuje se od 15.03.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 27.12.2016. (pdf 2.16 MB)
Objavljeno 27.12.2016, a primjenjuje se od 01.01.2017.
Korisničke upute za internet bankarstvo FO (pdf 852 KB) Korisničke upute za Mobilni token (pdf 1.00 MB) Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za fizičke osobe v3.00 (pdf 194 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 03.07.2015. godine, a primjenjuju se od 14.09.2015. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za fizičke osobe v4.00 (pdf 201 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 01.09.2015. godine, a primjenjuju se od 02.11.2015. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstvo za fizičke osobe v5.00(pdf 200 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 21.02.2017. godine, a primjenjuju se od 24.04.2017. godine
Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za fizičke osobe v 1.00 (pdf 112 KB) Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za fizičke osobe v2.00 (pdf 190 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 21.02.2017. godine, a primjenjuju se od 24.04.2017. godine
Opći uvjeti za korištenja SMS usluge (pdf 70 KB) Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima fizičkih osoba v 8.00 (pdf 297 KB)
Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za potrošače v1_00 (pdf 245 KB Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD/MAESTRO kartice Slatinske banke za građane pdf (108 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 26.08.2015. godine, a primjenjuju se od 10.09.2015. godine.
Opći uvjeti izdavanja i korištenja MASTERCARD STANDARD revolving kreditne kartice pdf (173 KB)
Opći uvjeti objavljeni su 26.08.2015. godine, a primjenjuju se od 10.09.2015. godine.
Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije v5.00 (pdf 232 KB)
Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji v3.00 (pdf 271 KB) Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke v2.00 (pdf 231 KB)

Informativni obrasci za usluge

Informacije o načinu podnošenja prigovora (pdf 131 KB) Informativni obrazac za fiksno dopušteno prekoračenju po tekućem računu građana (pdf 330 KB) Informativni obrazac za automatsko dopušteno prekoračenju po tekućem računu građana (pdf 237 KB) Informativni obrazac za maestro card debitnu karticu (pdf 237 KB) Informativni obrazac za depozite (pdf 293 KB) Informativni obrazac za uslugu dobrovoljnog mirovinskog fonda - Croatia osiguranje (pdf 178KB) Informativni obrazac za uslugu dopunskog zdravstvenog osiguranja (pdf 328KB) Informativni obrazac za uslugu internet bankarstva (pdf 326KB) Informativni obrazac za kredite prema kreditnim linijama Slatinske banke (pdf 243KB) Informativni obrazac za uslugu mastercard standard revolving kreditne kartice (pdf 283KB) Informativni obrazac za ugovor o lombardnom kreditu na osnovu zaloga financijskih instrumenata koji se nalaze
na skrbničkom računu kod Slatinske banke (pdf 267KB)
Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu (pdf 265KB) Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu – revolving (pdf 266KB) Informativni obrazac za uslugu Mb plus plaćanje na rate i podizanje gotovine uz otplatu na rate po Mbcard
Maestro kartici (pdf 323KB)
Informativni obrazac za uslugu mobilnog bankarstva (pdf 328KB) Informativni obrazac za uslugu police osiguranja kredita (CPI) (pdf 365KB) Informativni obrazac za sms uslugu (pdf 323KB) Informativni obrazac za uslugu trajnog naloga (pdf 233KB) Informativni obrazac za tekući račun građana (pdf 344KB) Informativni obrazac o usluzi platnog prometa za građane u Slatinskoj banci (pdf 377KB) Informacija za potrošače vezano za uslugu prebacivanja računa za plaćanje (pdf 243KB) Informativni obrazac za žiro račun građana (pdf 335KB)

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.