Pravne osobe - potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtijeva za određeni pravni posao klijent je dužan u skladu sa statusnim oblikom i vrstom djelatnosti koju obavlja podnijeti slijedeću dokumentaciju:

 1. Pismeni zahtijev za određeni pravni posao kojim će obrazložiti slijedeće:
 2. Rješenje o upisu u sudski registar, iz kojeg će se vidjeti osoba ovlaštena za zastupanje, djelatnost za koju je tvrtka registrirana, temeljni kapital, točan naziv tvrtke, sjedište i drugi podaci.
  Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost dostavlja se obrtnica.
 3. Obavijest o razvrstavanju pravnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 4. Pravne osobe dostavljaju: Bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom polažaju za najmanje tri obračunska razdoblja. Ukoliko se radi o grupi povezanih poduzeća , potrebno je dostaviti i konsolidirana financijska izvješća. Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost dostavljaju: Izvod iz knjige primitaka i izdataka, i ostale izvještaje iz kojih se može ocijeniti financijska situacija klijenta. Izvještaj o novčanom toku za najmanje dva obračunska razdoblja sve pravne osobe, a Izvještaj o promjenama glavnice najmanje za jedno obračunsko razdoblje samo dionička društva.
 5. Revizorsko izvješće s mišljenjem revizora za dionička društa i velika društva s ograničenom odgovornošću koja su u obvezi izvršiti reviziju svojih financijskih izvještaja Potvrda o dosadašnjoj zaduženosti kod drugih financijskih institucija
 6. BON-1 i BON-2 pravne osobe, a fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost BON-2.
 7. Analitiku bitnih stavaka bilance i računa dobiti i gubitka
 8. Strukturu vlasništva, sa najvažnijim dioničarima ili vlasnicima udjela, i dokaze o pripadnosti ili ne pripadnosti grupi povezanih osoba.
 9. Karton deponiranih potpisa kod prvog javljanja i obvezno kod svake naredne izmjene
 10. Izvod iz zemljišne knjige (ne stariji od 15 dana), sa procjenjenom tržišnom vrijednošću imovine koja se daje u zalog/fiduciju, od strane Šefa poslovnice za kredite do 100.000,00 kuna, a za kredite preko 100.001,00 kuna od strane ovlaštene osobe. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ponuđene imovine kao instrumenta osiguranja može se koristi i vrijednosti iz Kupoprodajnog ugovora.
 11. Popis jamaca sa podacima o zaposlenju, primanjima i ostali podaci na zahtijev Banke.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.