Business to Government
Datum promjene: 18.03.2015.

B2G – jednostavnije poslovanje s državnom upravom i javnim službama

B2G (Business to Government) je skup elektroničkih usluga državne uprave i javnih službi dostupnih putem Interneta, namijenjena poslovnim subjektima. Za korištenje B2G usluga potreban je kriptografski uređaj (USB - PKI) na koji se pohranjuje FINA certifikat.

Svim poslovnim subjektima, korisnicima Internet bankarstva koji su preuzeli kriptografski uređaj, omogućeno je ugovaranje sljedećih B2G usluga:

Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI)

Registar godišnjih financijskih izvještaja je središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba koje su obveznici poreza na dobit. Usluga omogućava predaju i preuzimanje godišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja.

Registar koncesija

Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području Republike Hrvatske. Usluga omogućava pristup Internetom podacima koji se odnose na sve ugovore o koncesijama na području Republike Hrvatske.

WEB BON

Najbrži i najjednostavniji način preuzimanja bonitetnih informacija je putem Internet usluge WEB BON. Usluga omogućava preuzimanje Obrasca BON-1 (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku), te popis tražitelja Vašeg Obrasca BON-1.

e-REGOS

Usluga e-REGOS omogućava jednostavan, brz i suvremen način predaje Obrasca R-Sm (Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja) u Središnji registar osiguranika (REGOS).

e-BLOKADE

Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka (ovršeniku te ovrhovoditelju ili njihovom punomoćniku), dalje u tekstu korisniku, omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Servis e-Blokade korisniku omogućuje informacije o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje.

e-POREZNA

Obuhvaća skup elektroničkih usluga Porezne uprave namijenjenih svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj. Usluga omogućava elektroničku predaju digitalno potpisanih obrzaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi. U sklopu usluge odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave.

e-MIROVINSKO

Usluga omogućava elektroničku komunikaciju između korisnika usluga i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Korisnicima je omogućena elektroničku prijavu početka poslovanja i sve prmjene tijekom poslovanja kao i prijave, promjene i prestanak osiguranja za svoje radnike/ice, i to 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, bez potrebe doaska na šalter Zavoda.

e-ZDRAVSTVENO

Usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poslovnim subjektima (obveznicima uplate doprinosa) omogućava podnošenje prijave i odjave osiguranih osoba, promjenu podataka osiguranih osoba, te prijavu radnika i članova obitelji elektroničkim putem.

Podnesena prijava na mirovinsko osiguranje, elektronskom razmjenom s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO) ujedno predstavlja i prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje čime radno aktivni osiguranici neće trebati dolaziti na šalter HZZO-a kako bi regulirali svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

e-CARINA

Usluga omogućava podnošenje jedinstvene carinske deklaracije u elektroničkom obliku između sudionika u carinskom postupku, čime je omogućeno direktno sudjelovanje svih sudionika carinskog postupka (otpremnika, uvoznika, izvoznika).

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

Registar godišnjih financijskih izvještaja

Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) ustrojen je kao “javna elektronička knjižnica” hrvatskoga gospodarstva u kojoj svatko, bez obveze iznošenja razloga traženja, može dobiti financijski izvještaj nekog poslovnog subjekta koji je obveznik podnošenja godišnjih financijskih izvještaja, i to za više godina..

Osim za potrebe javnosti, Registar je ustrojen s namjerom da se smanji opterećenje poslovnih subjekata. Ustrojem Registra prestala je obveza poslovnih subjekata da financijske izvještaje dostavljaju Trgovačkom sudu i FINA-i za potrebe Državnog zavoda za statistiku. Poslovni subjekti godišnje financijske izvještaje obavezno podnose samo Registru.

Usluga omogućuje elektroničku razmjenu izvještaja putem interneta, i to:

 • predaju godišnjih financijskih izvještaja,
 • preuzimanje godišnjih financijskih izvještaja,
 • predaju tromjesečnih izvještaja poduzetnika i financijskih izvještaja neprifitnih organizacija:
  • tromjesečni izvještaj poduzetnika na obrascu TI-POD
  • tromjesečni izvještaj neprofitnih organizacija za razdoblja I-III i I-IX na obrascu S-PR-RAS-NPF
  • polugodišnji izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF
  • godišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF i BIL-NPF
 • preuzimanje tromjesečnih izvještaja poduzetnika - korisnici mogu preuzeti isključivo vlastiti izvještaj.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

Registar koncesija

Registar koncesija je jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području Republike Hrvatske, koju vodi Ministarstvo financija.

Davatelji koncesija dužni su  Registru dostaviti podatke o ugovorenoj koncesiji i promjenama ugovora o koncesiji u roku 10 dana od potpisa ugovora ili od nastalih promjena. Podaci se dnevno upisuju, stoga su na jednom mjestu dostupne ažurne informacije o svim koncesijama. Registar je javan, a pristup moguć 24/7. 

Usluga omogućuje:

 • davatelju koncesije  - pregled podataka iz svih pojedinačnih ugovora o koncesiji sklopljenih s koncesionarima. Osim uvida u podatke o uplatama po pojedinom koncesionaru, davatelju koncesije omogućen je i ispis obavijesti o dospjeloj nepodmirenoj naknadi za koncesiju za one koncesionare kojima je utvrđen dug.
 • koncesionaru - pregled podataka iz svih njegovih ugovora o koncesiji.
 • mjerodavnom ministarstvu te izvršnom tijelu županije, grada ili općine - pregled podataka iz svih pojedinačnih ugovora o koncesiji na temelju kojih obavlja nadzor nad korištenjem koncesije, i to prema lokaciji na kojoj obavlja nadzor.
 • pravnim i fizičkim osobama te građanima - dostupni su javni podaci iz Registra.
  • Javni podaci iz Registra kncesija su sljedeći:
  • naziv  davatelja koncesije
  • matični broj/OIB davatelja koncesije
  • naziv / ime koncesionara
  • datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji
  • rok na koji je koncesija dana
  • datum isteka koncesije
  • naziv koncesije
  • vrsta koncesije
  • područje na kojem se koncesija obavlja
  • visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

WEB BON

Najbrži i najjednostavniji način preuzimanja bonitetnih informacija je putem Internet usluge WEB BON.

 • preuzimanje informacije o bonitetu na Obrascu BON-1 (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku)
 • preuzimanje popisa tražitelja Vašeg Obrasca BON-1.

Dakle osim bonitetnih informacija koje se odnose na Vašu tvrtku, dostupne su Vam i bonitetne informacije koje se odnose na druge poslovne subjekte.

BON-1 sadrži:

 • opće podatke o poslovnom subjektu
 • podatke i pokazatelje o poslovanju u protekle dvije godine
 • kretanje broja zaposlenih i njihove prosječne plaće
 • stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine
 • rang tvrtke u podrazredu, tj. u odnosnoj djelatnosti
 • objašnjenja navedenih pokazatelja.

Popis tražitelja sadrži:

 • podatke o tražiteljima koji su u određenom razdoblju zatražili bonitetnu informaciju (Obrazac BON-1) koja se odnosi na Vašu tvrtku. Podaci obuhvaćaju: naziv/tvrtku i MB ako je riječ o poslovnom subjektu, odnosno ime i prezime ako je riječ o građaninu te datum izdavanja Obrasca BON-1.

Svi dokumenti koji su preuzeti putem usluge WEB BON su u PDF formatu i elektronički su potpisani.

U slučaju da treća osoba kojoj je prezentiran Obrazac BON-1 u papirnom obliku želi provjeriti vjerodostojnost tog obrasca, provjeru vjerodostojnosti izdane bonitetne informacije možete dobiti u poslovnim jedinicama FINA-e.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

e-REGOS

Usluga e-REGOS omogućava jednostavan, brz i suvremen način predaje Obrasca R-Sm (Specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja) u Središnji registar osiguranika (REGOS).

Usluga je namijenjena svim obveznicima podnošenja obrasca R-Sm (Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja).

Omogućuje jednostavnije i brže predavanje Obrasca R-Sm putem interneta, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, bez  odlaska na šalter FINA-e.

Izvješće o ispravnosti Obrasca dobivate odmah, a u slučaju neispravnih podataka s Obrasca novi, ispravljeni podaci mogu se odmah poslati u sustav REGOS-a.

Usluga e-REGOS obuhvaća:

 • formiranje Obrasca R-Sm u elektronskom zapisu (prema propisanom slogu),
 • predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINA-i,
 • preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima putem WEB-a,
 • preuzimanje podataka o neuspješno povezanim Obrascima R-Sm i nalozima za plaćanje doprinosa obveznog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje u formi Pregleda nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa putem WEB-a,
 • provjera članstva osiguranika u II. Stupu obveznog mirovinskog fonda.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

e-BLOKADE

Servis e-Blokade ovlaštenom korisniku podataka (ovršeniku te ovrhovoditelju ili njihovom punomoćniku), omogućuje uvid u podatke odnosno sliku osnove za plaćanje, propisane Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Servis e-Blokade korisniku omogućuje informacije o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje.

Ovisno o tome da li je korisnik servisa e-Blokade ovršenik ili ovrhovoditelj, korisniku je omogućen uvid u sljedeće podatke odnosno osnovu za plaćanje:

 • Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje,
 • Specifikaciju izvršenja osnove za plaćanje,
 • Podatak o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje,
 • Sliku osnove za plaćanje iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje.

Pravo uvida u podatke odnosno osnovu za plaćanje ima isključivo korisnik na kojeg se ti podaci, odnosno osnova za plaćanje odnosi i/ili njegov punomoćnik. Ako je temeljem osnove za plaćanje prijenos sredstava izvršen u korist računa punomoćnika ovrhovoditelja, u tom slučaju, uvid u podatke koji se odnosi na tu osnovu za plaćanje može izvršiti taj punomoćnik ovrhovoditelja.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

e-Porezna - elektroničke usluge Porezne uprave

Usluga e-Porezna obuhvaća skup elektroničkih usluga Porezne uprave namijenjenih poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj. 

Usluga omogućava korisnicima popunjavanje, potpisivanje i slanje elektroničkih obrazaca, otvaranje prethodno generiranih datoteka iz računovodstvenih programa u aplikaciju ePorezna, potpisivanje i slanje istog. Dakle, usluga omogućava elektroničku predaju digitalno potpisanih obrazaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi. U sklopu usluge odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave.

U sklopu usluge e-Porezna dostupni su sljedeći elektronički obrasci i usluge:

 • PKK (porezno knjigovodstvena kartica) – omogućuje uvid u Poreznu knjigovodstvenu karticu poreznog obveznika
 • PDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca
 • PDV-K – podnošenje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a
 • PDV-S – podnošenje PDV-S obrasca - stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU
 • ZP – podnošenje obrasca ZP - zbirna prijava - isporuke dobara i usluga u druge države članice EU
 • PPO 2013/2014 – podnošenje obrasca PPO 2013/2014 - pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze
 • INO PPO - podnošenje obrasca INO PPO - isporuke dobara i usluga koje obavlja porezni obveznik bez sjedišta u RH
 • Obrazac PZ 42 i 63 – podnošenje obrasca PZ 42 i 63 - isporuke dobara u druge države članice EU prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63
 • JOPPD – podnošenje JOPPD obrasca
 • PD – podnošenje obrasca PD – porez na dobit
 • SR – podnošenje obrasca SR – obračun spomeničke rente
 • TZ – podnošenje obrasca TZ – obračun turističke zajednice
 • PP-MI-PO – podnošenje obrasca PP-MI-PO – obračun poreza na potrošnju
 • GN-ISA - podnošenje obrasca GN-ISA - konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima 
 • GN-ISC – podnošenje obrasca GN-ISC - konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima
 • GN-ISK – podnošenje obrasca GN-IK – konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja
 • PD-LI – podnošenje obrasca PD-LI - konačni mjesečni izvještaj o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću
 • PD-IK – podnošenje obrasca PD-IK - konačni mjesečni izvještaj o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja
 • NP-LI – podnošenje obrasca NP-LI - konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću
 • NP-ISC – podnošenje obrasca NP-ISC - konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira
 • NP-IK – podnošenje obrasca NP-IK -  konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja
 • NP-ISA - podnošenje obrasca  NP-ISA - konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu
 • NP-ISAK - podnošenje obrasca NP-ISAK -  konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima  kladionica
 • Upravljanje ovlaštenjima – pregled i upravljanje ovlaštenjima
 • Poslani obrasci – pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca
 • Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka
 • Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje)

Za korištenje navedene usluge dovoljno je otići na internet stranicu e-Porezne i korištenjem PKI USB sticka slijediti smjernice za prijavu koje se nalaze na spomenutoj stanici.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

e-MIROVINSKO

Usluga omogućava elektroničku komunikaciju između korisnika usluga i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Korisnicima je omogućena elektroničku prijavu početka poslovanja i sve primjene tijekom poslovanja kao i prijave, promjene i prestanak osiguranja za svoje radnike/ice, i to 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, bez potrebe dolaska na šalter Zavoda. Usluga je namijenjena sljedećim obveznicima:

 • pravnim i fizičkim osobama za prijavu radnika,
 • fizičkim osobama za prijavu sebe kao obveznika i osiguranika.

Usluga omogućuje predaju sljedećih elektroničkih prijava u sustav mirovinskog osiguranja Zavoda:

 • Obrazac eM - 1P - Prijava o početku osiguranja,
 • Obrazac eM - 2P - Prijava o prestanku osiguranja,
 • Obrazac eM - 3P - Prijava o promijeni tijekom osiguranja,
 • Obrazac eM - SEZ - Prijava/promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima,
 • Obrazac eM - 11P - Prijavu o početku poslovanja obveznika doprinosa,
 • Obrazac eM - 12P - Prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa,
 • Obrazac eM - 13P - Prijavu o promjeni podataka obveznika i plaćanja doprinosa,

Uz mogućnost predaje elektronički potpisanih prijava putem interneta u sustav mirovinskog osiguranja, usluga nudi i sljedeće:

 • pregled statusa poslanih elektroničkih prijava,
 • pretraživanje arhive vlastitih prijava,
 • preuzimanje potvrda o zaprimljenim i obrađenim elektroničkim prijavama,
 • preuzimanje datoteke s podacima o elektroničkoj prijavi i elektroničkim potpisima,
 • pregled razloga nezaprimanja poslanih elektroničkih prijava,
 • verifikaciju potvrde obrađene elektroničke prijave putem QR koda,
 • validaciju datoteke s podacima o elektroničkoj prijavi i elektroničkim potpisima putem javno dostupnog validatora.

Sadržaj i izgled Obrazaca e-prijava, kao i obvezna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja e-prijave, propisani su Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Za korištenje navedene usluge dovoljno je otići na internet stranicu e-mirovinsko i korištenjem PKI USB sticka slijediti smjernice za prijavu koje se nalaze na spomenutoj stanici.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

e-ZDRAVSTVENO

Usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje namijenjena je poslovnim subjektima, obveznicima uplate doprinosa koji se vode u registru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Usluga omogućuje elektroničkim putem:

 • podnošenje prijave i odjave osiguranih osoba,
 • promjenu podataka osiguranih osoba,
 • prijavu radnika i članova obitelji (djece i supružnika).

Podnesena prijava na mirovinsko osiguranje, elektronskom razmjenom s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO) ujedno predstavlja i prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje čime radno aktivni osiguranici neće trebati dolaziti na šalter HZZO-a kako bi regulirali svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Za korištenje navedene usluge dovoljno je otići na internet stranicu e-zdravstveno i korištenjem PKI USB sticka slijediti smjernice za prijavu koje se nalaze na spomenutoj stanici.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 18.03.2015.

e-CARINA

Usluga omogućuje podnošenje jedinstvene carinske deklaracije u elektroničkom obliku između sudionika u carinskom postupku čime je omogućeno direktno sudjelovanje svih sudionika carinskog postupka (otpremnika, uvoznika, izvoznika).

U okviru e-carine razvijen je G2B servis koji omogućava komunikacija u elektroničkom obliku između sudionika u carinskom postupku, tj. komunikacija između carine i gospodarstvenika te elektroničku razmjenu dokumenata s gospodarstvom.

U implementacijskom smislu G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave zadužen za interoperabilnost Informacijskog sustava Carinske uprave s poslovnim aplikacijama gospodarstvenika na principima elektroničke razmjene dokumenata.

NCTS (New Computerised Transit System ) -novi kompjuterizirani provozni postupak koji je bio prvi sustav elektroničkog poslovanja u Carinskoj upravi koji se počeo primjenjivati na nacionalnoj osnovi, a koji koristi elektroničku razmjenu podataka putem G2B servisa.

NCTS G2B servis je model po kojem su realizirani svi ostali servisi e Carine, odnosno po kojem će se ostvarivati komunikacija između carine i gospodarstvenika i u ECS-u, ICS-u, EMCS-u i drugim sustavima elektroničkog poslovanja. G2B je time postao jedinstveni model i platforma za komunikaciju između Carinske uprave i gospodarstvenika za sve servise e-Carine.

Carinska uprava je pripremila svu potrebnu dokumentaciju za gospodarstvenike u kojoj su opisani poslovni procesi i način komunikacije između gospodarstvenika i Carinske uprave. Predmetna dokumentacija može se pronaći na stranicama Carinske uprave i podijeljena je na sljedeće cjeline:

 • G2B servis Carinske uprave
 • NCTS
 • EMCS - Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
 • ICS - danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji počinje primjena ICS sustava, odnosno Sustava kontrole uvoza Zajednice. Za svu robu koja ulazi u carinski teritorij EU moraju se provesti uvozne formalnosti, uključujući i sigurnosno-zaštitnu analizu rizika. U tu svrhu ulaznoj carinarnici se podnosi ulazna sigurnosna skraćena deklaracija koja obuhvaća podatke neophodne za analizu rizika i pravilnu provedbu carinskog nadzora prvenstveno za sigurnosno relevantne svrhe.
 • ECS - Sustav kontrole izvoza-u slučaju kada izvoznici koji namjeravaju izvesti neku robu iz područja Unije dužni su nadležnoj carinarnici poslati sigurnosnu najavu u propisanim rokovima koji su prvenstveno ovisni o vrsti rabljenog prijevoznog sredstva. Ta prethodna najava naziva se izlazna skraćena sigurnosna deklaracija.
 • HRAIS - nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija.
 • EOS (EOS(EORI),AEO)-EORI je sustav elektroničke registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojeg poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom. AEO je sustav ovlaštenog gospodarskog subjekta. Iako hrvatski gospodarstvenici nisu obvezni zatražiti status ovlaštenog gospodarskog subjekta, predmetni status donosi određene olakšice u carinskom postupanju.
 • eTROŠARINA - elektroničko podnošenje trošarinskih i poreznih obrazaca za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza,
 • Intrastat - sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata. Uključuje sve otpreme roba iz RH u druge zemlje članice EU i sve primitke roba iz drugih zemalja članica EU u RH, uz neke izuzetke.

Za korištenje navedene usluge dovoljno je otići na internet stranicu e-carina i korištenjem PKI USB sticka slijediti smjernice za prijavu koje se nalaze na spomenutoj stanici.

 

Za sve detaljnije informacije obratite se u najbližu poslovnicu ili ispostavu Slatinske banke d.d.